side

Vilkår & Betingelser

Materialet på denne hjemmeside ("Webstedet") leveres af Cyber Security Corporate. ("Cyber Security Corporate") som en service til brugerne og kan anvendes kun til orientering underlagt nedenstående bestemmelser. Ved at downloade materiale fra eller på anden måde, ved bruge dette websted, accepterer du som bruger ("du") accepterer disse vilkår og betingelser ("Aftale"). Hvis du ikke kan acceptere denne aftale, skal du ikke bruge webstedet eller downloade materiale fra det. Du accepterer, at denne aftale (og hvis du er en bruger, der har registreret sig på denne hjemmeside ("Registreret bruger "), eventuelle forskrifter i registreringsprocessen) er den komplette og eksklusive erklæring af aftalen mellem IT Generel Information Hub og dig, hvilket der erstatter alle tidligere aftaler, mundtlig eller skriftlig, og alt anden kommunikation mellem dig og Cyber Security Corporate relateret til emnet for denne aftale.

CYBER SECURITY CORPORATE KAN NÅR SOM HELST REVIDERE DENNE AFTALE VED AT OPDATERE DENNE INFORMATION. DU BØR BESØGE DENNE SIDE FRA TID TIL ANDEN FOR AT GENNEMGÅ DE GÆLDENDE VILKÅR, EFTERSOM DE ER BINDENDE FOR DIG. NOGLE AF DISSE KAN ERSTATTES AF SPECIELT DESIGNET JURIDISKE MEDDELELSER SOM FINDES PÅ SÆRSKILTE SIDER PÅ DENNE HJEMMESIDE.

GENERELT:

Dette websted fungerer som et forum, der giver dig mulighed for at lokalisere og identificere specifikke leverandører af software og tjenester ("Leverandører"). Cyber Security Corporate kontrollere ikke tidspunktet for eller måden, hvorpå eventuelle leverandørs produkter eller tjenester ("produkter") som leveres til dig og garanterer ikke færdiggørelsen af nogen transaktioner. Cyber Security Corporate kan til enhver tid nægte enkeltpersoner services på denne side, efter eget skøn.

TRADEMARK INFORMATION:

Cyber Security Corporate® is a trademark of Headley Media Technology Division Ltd for sine vurderingsservices for specialister og fagfolk, nemlig at levere online-tjenester, hvorigennem potentielle købere kan lære mere om produkter og tjenester. Alle andre mærke-, produkt, service og proces navn, der forekommer på denne hjemmeside er varemærker tilhørende deres respektive ejere. Cyber Security Corporate varemærker kan kun bruges offentligt, med skriftlig tilladelse fra Cyber Security Corporate. Fair brug af Cyber Security Corporate varemærker i reklamer og markedsføring af Cyber Security Corporate produkter kræver passende bekræftelse. Referencer til eller brug af et produkt, service eller proces betyder ikke, at Cyber Security Corporate anbefaler, godkender, har ingen tilknytning til, eller sponsorere produktet, service eller proces.

LICENS TIL ENKELTKOPIER:

Medmindre andet er angivet på denne hjemmeside, kan du downloade begrænsede kopier af de informationer eller software ("Materialer ") fundet på denne hjemmeside til din personlige, ikke-kommercielle og kun til internt brug hvis du ikke skriftligt har modtaget en licens specielt til det modsatte af Cyber Security Corporate skriftligt eller hvis det tillades af licensvilkår, der medfølger eller tilvejebringes som individuelt materiale. Dette er en licens, og ikke en overdragelse, og kræver, at du opfylder følgende restriktioner: du kan ikke: (a) bruge en automatiseret proces eller software-robot til at vise, downloade, udskrive eller på anden måde bruge indhold fra en hvilken som helst af Cyber Security Corporate sider. (b) bruge nogen af de websteder eller indhold med henblik på at hverve, for ethvert produkt, løsning eller service, virksomheder der er listet eller har indhold på webstedet, (c) ændre materialet eller bruge dem til kommercielle formål, eller enhver offentlig visning, præstation, salg eller leje, herunder, uden begrænsning, poste materialerne på en hvilken som helst netværkscomputer eller udsende dem i ethvert medie; (d) dekompilere, foretage reverse engineering og disassemblering software materialer undtagen og kun i det omfang gældende lov tillader; (e) fjerne informationer om ophavsret eller andre meddelelser om ejendomsret fra materialet; (f) overføre materialet til en anden person. Du accepterer at forhindre uautoriseret kopiering af materialet. Cyber Security Corporate forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt i denne aftale.

EJERSKAB AF MATERIALET:

Dette websted og materialer på dette websted er ophavsretligt beskyttet, og er beskyttet af lovgivning for ophavsret, varemærker, trade dress og andre intellektuelle ejendomsrettigheder og kontraktlige bestemmelser og må ikke kopieres, reproduceres, ændres, offentliggøres, uploades, afsendes, transmitteres eller distribueres på nogen måde uden Cyber Security Corporate forudgående skriftlig tilladelse. Medmindre det udtrykkeligt er fastsat i denne aftale giver , Cyber Security Corporate og dets leverandører ikke, gennem henvisning, retten til forsvar eller på anden måde, nogen udtrykkelig eller henvisende rettigheder i henhold til eventuelle patenter, ophavsrettigheder, varemærker eller forretningshemmeligheder. Andre rettigheder kan gives til dig af Cyber Security Corporate skriftligt eller indarbejdet andetsteds i materialet.

ADGANGSKODER:

Hvis du er en registreret bruger, Cyber Security Corporate vil give dig adgangskode og bruger identifikationsnummer for adgang til bestemte områder af hjemmesiden. Du accepterer ikke at oplyse disse adgangskoder og bruger identifikationsnumre som gives til dig, til nogen tredjemand.

OPHØR AF AFTALE:

Hvis du overtræder nogen af vilkårene eller betingelserne i denne aftale, Cyber Security Corporate kan efter eget skøn, (a) suspendere din adgang til visse områder af webstedet eller (b) afbryde din adgang til bestemte områder af hjemmesiden. Hvorvidt overtrædelsen, resulterer i suspension eller ophør, afhænger af flere faktorer, herunder men ikke begrænset til alvoren af misligholdelsen, den potentielle skade til andre brugere eller Cyber Security Corporate, og hvorvidt overtrædelsen gentages eller korrigeres. Hvis Cyber Security Corporate suspendere eller opsiger din ret til at få adgang til eller brug af Cyber Security Corporate websted, så skal Cyber Security Corporate, indenfor 24 timer, giver meddelelse til dig om en sådan aktion. Ved opsigelse, skal du straks destruere alt materiale i denne aftale og alle licenser vil straks udløbe.

ANSVARSFRASKRIVELSE:

DENNE HJEMMESIDE OG ENHVERT MATERIALE DER LEVERES "SOM DET ER" UDEN NOGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI AF NOGEN ART. CYBER SECURITY CORPORATE OG/ELLER DENS LEVERANDØRER FRALÆGGER SIG HERMED GARANTIER VEDRØRENDE HANDEL, IKKE-OVERTRÆDELSER ELLER ANVENDELIGHED TIL NOGET BESTEMT FORMÅL. CYBER SECURITY CORPORATE ELLER DETS LEVERANDØRER ER IKKE ANSVARLIG FOR SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER ELLER SKADER (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, SKADER I FORBINDELSE MED TAB AF PROFIT, FORRETNING, TAB AF OPLYSNINGER) SOM FØLGE AF BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE MATERIALET, SELVOM CYBER SECURITY CORPORATE ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN CYBER SECURITY CORPORATE ELLER NOGEN AF DETS FUNKTIONÆRE, DIREKTØRER, ANSATTE ELLER AGENTER DREGES TIL ANSVAR FOR FOR TAB ELLER SKADE SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE UANSET TYPE AF KRAV ELLER HANDLING, I EN MÆNGDE DER OVERSTIGER (A) DE SAMLEDE OMKOSTNINGER DU HAR BETALT FOR (HVIS NOGEN) ELLER (B) ET HUNDREDE DOLLARS (100,00$).

Fordi nogle jurisdiktioner forbyder udelukkelse eller begrænsning på erstatningsansvar for følgeskader eller hændelige skader, er det muligt, at ovenstående begrænsning ikke gælder for dig, ovennævnte begrænsning gælder muligvis ikke for dig. Uden begræsning I det det foregående, skal du være opmærksom på, at materialerne kan indeholde fejl, udeladelser, unøjagtigheder eller forældede oplysninger. Cyber Security Corporate garanterer ikke, at noget af materialer er fuldstændige, nøjagtige, fyldestgørende, aktuelle eller pålidelige og ikke ansvarlig for nogen mangel af ovenstående. Cyber Security Corporate forpligter sig ikke til at opdatere materialerne.

FRIGØRE:

Cyber Security Corporate er ikke en part i et engagement mellem leverandører og dig. Som resultat, Cyber Security Corporate har ingen kontrol over kvaliteten, sikkerheden og lovligheden omkring leverandører og deres tjenester. Du er alene ansvarlig for alle aktiviteter, der udføres via din konto til at få adgang til webstedet. Cyber Security Corporate kan ikke og kontrollerer ikke, om leverandørene vil fuldføre deres tjenester eller andre forpligtelser. Endvidere er det ikke kommercielt rimeligt for Cyber Security Corporate at autentificere leverandørene, og Cyber Security Corporate kan ikke og bekræfter ikke, at hver leverandør er, hvad de hævder at være. Cyber Security Corporate opfordre dig til at udvikle sikre forretningspraksis, når du bruger internettet. Cyber Security Corporate opfordre dig også til at kommunikere direkte med leverandøren fra hjemmesiden for at hjælpe dig med at vurdere, med hvem du har at gøre. Du frigøre Cyber Security Corporate (og dets agenter og medarbejdere) fra alle krav, krav og skader af enhver art (herunder, men ikke begrænset til, faktiske, følgeskader, specielle, straffende skader og uforudsigelig skader), kendte og ukendte, der mistænkte og ikke mistænkte og afsløret og ikke afsløret, som følge af eller på nogen måde er forbundet med dit forhold til leverandørerne eller de tjenester, som leverandørerne eller en handling eller undladelse af en leverandør. Under ingen omstændigheder vil Cyber Security Corporate være ansvarlig for eventuelle retssager anlagt mod dig af sådanne leverandører.

BRUGERINFORMATION:

Ethvert materiale, oplysninger eller anden kommunikation, du overfører eller sender til denne hjemmeside vil blive betragtet som ikke fortroligt og ikke navnebeskyttet ("Kommunikation"). Cyber Security Corporate har ingen forpligtelser med hensyn til kommunikation, forudsat at alle personlige oplysninger behandles som beskrevet nedenfor. Cyber Security Corporate og dets udpegede vil frit kunne kopiere, videregive, distribuere, indarbejde og på anden måde bruge kommunikation og alle data, billeder, lyd, tekst og andre ting indeholdt heri til ethvert og alle kommercielle eller ikke-kommercielle formål, forudsat at personligt identificerbare oplysninger skal behandles på den måde, angivet nedenfor. Det er forbudt at sende eller sende til eller fra dette site enhver form for materiale, der er ulovligt, truende, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, pornografisk eller andet materiale, der overtræder nogen lov eller rettigheder af en tredjepart.

BRUG AF PERSONLIGE OPLYSNINGER:

Personlige oplysninger, som du har sendt til Cyber Security Corporate gennem formularer på webstedet behandles efter Cyber Security Corporate fortrolighedspolitik som findes på dette websted. Du accepterer at du har læst og forstået vores fortrolighedspolitik.

LINKS TIL ANDRE WEBSTEDER:

Alle links på denne hjemmeside kan lade dig forlade Cyber Security Corporate hjemmeside og gå til andre websteder. De linkede hjemmesider er ikke under kontrol af Cyber Security Corporate, og Cyber Security Corporate er ikke ansvarlig for indholdet, nøjagtigheden heraf eller ethvert andet aspekt af enhvert linket websted eller link indeholdt i et linket websted. Cyber Security Corporate reserves forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at stoppe med at bruge et link eller linkprogram. Cyber Security Corporate støtter ikke virksomheder eller produkter, som det linker til og forbeholder sig ret til at anføre dette på deres hjemmeside. Hvis du beslutter at besøge et af de tredjeparts websteder knyttet til dette websted, sker dette på egen risiko.

SKADESLØSHOLDELSE:

Du accepterer hermed, for egen regning, at skadesløsholde, forsvare og holde Cyber Security Corporate skadesløse fra og mod ethvert tab, omkostninger, skader, ansvar, eller udgifter, der udspringer af eller i forbindelse med en hvilken som helst tredjepart påstand, aktion eller påstand anlagt mod Cyber Security Corporate based på eller i forbindelse med (a) en tvist mellem dig og en leverandør over vilkår og betingelser i en kontrakt eller i forbindelse med køb og salg af eventuelle varer/ydelser, (b) et brud på vilkår og betingelserne i denne aftale, eller (c) enhver handling af dig eller en leverandør, der overtræder nogen love eller rettigheder af en tredjepart.

ANDET:

Cyber Security Corporate styrer denne hjemmeside fra sine kontorer i USA. Cyber Security Corporate garanterer ikke, at materialet på hjemmesiden er hensigtsmæssigt eller disponibelt til brug andre steder, og adgang til dem fra områder, hvor indholdet er ulovligt eller forbudt. De, der vælger at få adgang til dette websted fra andre områder, gør det på eget initiativ og er ansvarlige for overholdelse af gældende lokale love. Du må ikke bruge eller eksportere materialerne som er i strid med de amerikanske eksportlove og regler.

DENNE AFTALE ER UNDERLAGT OG SKAL FORTOLKES I OVERENSSTEMMELSE MED LOVGIVNINGEN I STATEN NEW YORK UDEN HENSYN TIL REGLERNE FOR INTERNATIONAL PRIVATRET. PARTERNE ER ENIGE OM, AT ALLE PROCEDURE OG VOLDGIFT DOMME DER VEDRØRENDE DENNE AFTALE SKAL VÆRE EN FØDERALE ELLER STATSLIGE KOMPETENT DOMSTOL SOM ER BELIGGENDE I NEW YORK CITY, NEW YORK, U.S.A.

Hvis en bestemmelse i denne aftale af en eller anden grund skønnes ugyldig eller uden retskraft, vil denne aftale fortolkes som om bestemmelsen ikke var en del af denne aftale. Du må ikke foretage dig noget vedrørende denne aftale mere end to år efter den dato, hvor oprindelsen af handlingen fandt sted. Du må ikke overdrage denne aftale eller nogen af sine rettigheder eller forpligtelser uden forudgående skriftlig tilladelse fra Cyber Security Corporate, og enhver sådan forsøg på overdragelse vil være ugyldig. Med forbehold for ovenstående, og ifølge ovenstående vil denne aftale træde i kraft og være bindende for tilladte erhververe, advokatbistand og udpegede parter. Uanset hvad det modsatteer, gælder forholdet mellem dig og Cyber Security Corporate er en uafhængig part, og intet i denne forordning, anses for at skabe et partnerskab, et joint venture, franchise, beskæftigelse, eller enhver anden myndighed mellem parterne. Hvis en bestemmelse herom erklæres ugyldig af en kompetent domstol, sådan bestemmelse være ineffektivt kun i det omfang en sådan invaliditet, så resten af denne bestemmelse og alle de resterende bestemmelser i denne aftale vil fortsætte i fuld kraft og effekt. Materialerne er forsynet med " BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER."